Prodejní a dodací podmínky spolecnosti cz.MicroNova s.r.o. Cesko

Níže uvedené podmínky platí pro prodeje a dodávky, jakož i pracovní výkony/ služby mezi objednatelem (dále jen „Objednatel“) a zhotovitelem, Fa. cz.MicroNova s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“).

 

§ 1 Odporující Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky Objednatele jsou, i když jím byly časově použity pozdě ji, bez písemného souhlasu Zhotovitele součástí smlouvy pouze tehdy, pokud neodporují předloženým Prodejním a dodacím podmínkám. 
Vzájemně si odporující všeobecné obchodní podmínky nemají vliv na účinnost uzavřené smlouvy. Pokud si podmínky odporují, platí zákonná úprava.

 

§ 2 Nabídky, uzavření smlouvy, podklady nabídky 
Nabídky Zhotovitele jsou nezávazné. Objednatel je svou Objednávkou vázán 15 pracovních dnů. Objeednávky jsou pro Zhotovitele závazné pouze tehdy, pokud jsou jím písemně potvrzeny, nebo je Zhotovitel splní dodávkou zboží. 

Písemné potvrzení Objednávky ze strany Zhotovitele určuje obsah a rozsah plně ní, které jím má být poskytnuto. Všechny dohody, ať už jsou učině ny při uzavření smlouvy nebo po ně m, vyžadují písemnou formu. 

1. Ústní vedlejší ujednání jsou právně závazné pouze tehdy, když jsou ze strany Zhotovitele písemně potvrzeny. 

2. Technické poradenství není předmě tem smlouvy; je závazné pouze tehdy, pokud probě hne písemně . Nezprošťuje Objednatele závazku řádného a odborného používání produktů Zhotovitele. 

3. Za úplnost, správnost a včasnost provádě cích podkladů, které má obstarávat nebo vypracovávat Objednatel je odpově dný on sám. Pokud byly tyto podklady zaslány elektronicky Zhotoviteli, jsou závazné pouze tehdy, když bylo jejich úplné doručení výslovně potvrzeno Zhotovitelem.

 

 

§ 3 Ceny, platební podmínky 
1. Nabízené ceny jsou nezávazné ceny a platí ze závodu včetně nakládky v závodě, avšak bez obalu. Náklady na dopravu a balení budou ze strany Zhotovitele vyfakturovány zvlášť. K cenám přistupuje da? z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den dodávky. 

Pokud se v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou zvýší náklady na suroviny, mzdy nebo dopravní náklady, je Zhotovitel oprávně n k odpovídajícímu zvýšení cen, pokud má dodávka v souladu se smlouvou probě hnout více než čtyři mě síce od uzavření smlouvy a Zhotovitel se nenachází v okamžiku zvýšení v prodlevě s dodávkou. Pokud jsou uplat?ována zvýšení cen více než 20 procent, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Pokud Objednatelem nabízené zboží neodebere v termínu uvedeném v potvrzení Objednávky, pak platí ceny k okamžiku dodávky. 

Pokud Zhotovitel převzal montáž nebo instalaci a není ujednáno jinak, nese Objednatel vedle sjednané úhrady všechny potřebné vedlejší náklady, náklady na cestovné, náklady na přepravu pomocných prostředků, příslušných zavazadel, jakož i na odlučné. 

2. Faktury Zhotovitele jsou splatné v jeho sídle do 30 kalendářních dnů od dodávky nebo dílčí dodávky, jakož i vystavení faktury. Skonta a jiné slevy se neposkytují. 

Při pohledávkách na základě více dodávek, resp. plně ní, zůstává zápočet přijatých plateb s tím či oním závazkem ponechán na Zhotoviteli.

Pokud se dostane Objednatel do prodlevy s platbou, je Zhotovitel oprávně n požadovat zákonné úroky z prodlení, prokázání vyšší škody z prodlení zůstává Zhotoviteli vyhrazeno. Vedle úroků z prodlení je Zhotovitel oprávně n vyžadovat a účtovat smluvní pokutu za prodlevu úhrady Objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlevy; Objednateli zůstává vyhrazeno prokázat, že Zhotoviteli jako důsledek prodlevy s platbo nevznikla žádná škoda nebo vznikla škoda podstatně menší. 

Nároky na zápočet náleží Objednateli pouze tehdy, když jsou jeho protinároky právoplatně zjiště ny, nesporné nebo ze strany Zhotovitele uznány. K zadržování plateb je Objednatel oprávně n pouze tehdy, když jeho protinárok spočívá na stejném smluvním vztahu. 

Využije-li Objednatel z důvodu skutečně nastalých nebo tvrzených vad zákonného zadržovacího práva, pak je toto omezeno na část dlužné částky, jejíž zadržení neporušuje při zohledně ní nákladů na odstraně ní tvrzené vady ve svém pomě ru k celkové dlužné částce zásady dobré víry. 

3. Při nedodržení platebních podmínek nebo za okolností, které budou Zhotoviteli známy až po uzavření smlouvy a které jsou způsobilé, aby snížily bonitu Objednatele, budou veškeré pohledávky Zhotovitele ihned splatné. Totéž platí, když Objednatel zastaví své platby, je předlužený, zahájí insolvenční řízení na svůj majetek nebo je zahájení takového řízení zamítnuto z důvodu nedostatku konkurzní podstaty. V takovém případě je Zhotovitel oprávně n ještě nezaplacená plně ní provést pouze proti platbě předem nebo proti poskytnutí záruky, jakož i po uplynutí stanovené přimě řené dodatečné lhůty od smlouvy bez náhrady škod odstoupit nebo požadovat náhradu škody z důvodu neplně ní; bez újmy výše uvedených práv je Zhotovitel oprávně n ke zpě tvzetí zboží dodaného s výhradou vlastnictví na náklady Objednatele. 

Toto neplatí, pokud prodleva s platbou Objednatele spočívá na opodstatně né reklamaci dodávky. 

4. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy, aniž by toto bylo zavině no Zhotovitelem, je Zhotovitel, aniž by byly dotčeny jeho ostatní nároky, oprávně n účtovat za technické a obchodní zpracování paušálně podíl na nákladech ve výši 10 % z částky zakázky; Objednateli zůstává vyhrazeno právo prokázat, že Zhotoviteli v důsledku odstoupení nevznikly žádné nebo vznikly podstatně nižší náklady.

§ 4 Dodávka, převzetí 
1. Dodávka: 
a) Dodávka probíhá dle nabídky, resp. potvrzení Objednávky. Pokud není sjednán žádný určitý způsob expedice, zůstává vyhrazen Zhotoviteli. Při samostatném vyzvednutí musí Objednatel prově řit, zda je zboží naloženo v bezvadném stavu, případné vady v nakládce musí být reklamovány neprodleně.

b) Dodací termíny a dodací lhůty platí s výhradou nerušeného průbě hu zpracování a nerušené možnosti expedice a rozvozu. Sjednané dodací lhůty se vztahují na poskytnutí zboží k předání, resp. k expedici v závodě. Dodací lhůty počínají bě žet odesláním potvrzení Objednávky, avšak ne před dodáním nezbytných podkladů, povolení, schválení, poskytnutím potřebných informací dodávaných Objednatelem nebo před přijetím sjednané zálohy. 

Povinnost Zhotovitele dodávat je pozastavena, dokud je Objednatel vůči Zhotoviteli v prodlení se splatným závazkem. 

c) Nedostatek surovin nebo energie, stávky, výluky, poruchy v dopravě a úřední nařízení, jakož i překročení termínů subdodavatelů, provozní poruchy, všechny případy vyšší moci a jiné okolnosti nezavině né Zhotovitelem nebo ně kterým podnikem pracujícím pro Zhotovitele, osvobozují Zhotovitele na dobu trvání jejich existence, pokud negativně ovliv?ují jeho schopnost dodávek, od jeho dodací povinnosti. 

Ve výše uvedených případech je Zhotovitel – bez újmy § 6 bod 3. b tě chto VOP– oprávně n k odstoupení od smlouvy bez náhrady škody, pokud se pro ně j stalo plně ní nemožným, resp. neúnosným nebo není konec překážek plně ní v dohlednu. 

d) Dílčí dodávky jsou přípustné v dodací lhůtě uvedené Zhotovitelem, pokud z nich nevyplynou žádné nevýhody pro používání. Reklamace dílčích dodávek nezprošťují Objednatele povinnosti zbylá množství Objednaných produktů, resp. další dílčí plně ní v souladu se smlouvou odebrat. 

2. Převzetí: 
Dostane-li se Objednatel do prodlevy s převzetím nebo poruší-li jinou povinnost součinnosti, může Zhotovitel za každý týden prodlení požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z hodnoty dodávky, maximálně však ne více než celkem 15 % z hodnoty dodávky. Zhotovitel zůstává nedotčeno právo prokázat škodu vyšší; Objednateli zůstává vyhrazeno právo prokázat, že Zhotoviteli jako důsledek prodlevy s převzetím žádná škoda nevznikla nebo vznikla škoda podstatně menší.

Pokud nejsou poskytnutá plně ní, resp. produkty do sjednaného dodacího termínu nebo bě hem dodací lhůty převzaty, platí po uplynutí tří týdnů od termínu dodávky/ poskytnutí, resp. po uplynutí lhůty, nejpozdě ji s užíváním jako schválené, resp. převzaté.

§ 5 Přechod rizik, místo plně ní 
1. Místem plně ní pro dodávky a platby je sídlo nebo provozovna Zhotovitele. 

2. Nebezpečí zániku nebo zhoršení kupované vě ci přechází s předáním dopravci na Objednatele; při přepravě vlastními vozidly Zhotovitele přechází riziko na Objednatele ukončením nakládky v závodě. Tímto časovým okamžikem platí dodávka jako splně ná.

§ 6 Záruka, nároky na náhradu škod
1. Objednatel musí rozpoznatelné vady, chybné dodávky, chybě jící či nadbytečná množství neprodleně písemně reklamovat a uplatnit. Reklamace a uplatně ní tvrzených nároků musí v každém případě probě hnout v záruční lhůtě, před zpracováním, spojením nebo smísením. Také skryté vady musí být nahlášeny a písemně uplatně ny neprodleně po svém odhalení, nejpozdě ji před uplynutím záruční lhůty. 

Údaje k vhodnosti, zpracování a používání produktů Zhotovitele, technické poradenství a ostatní údaje probíhají dle nejlepšího vě domí, avšak neosvobozují Objednatele od vlastích kontrol a zkoušek. Objednatel musí dodávané zboží při příjmu neprodleně prově řit z hlediska vad, resp. vlastností a účelu použití.

Zhotoviteli musí být dána příležitost samostatně si vadu prově řit a/ nebo ji nechat prově řit jím pově řenými odborníky; tato práva mu náleží, pokud mu Objednatel vě rohodně neprokáže, že musela být z důvodu nebezpečí prodlení učině na okamžitá opatření. Převzetí nákladů na cizí pově řené znalce vyžaduje pro každý jednotlivý případ písemné ujednání. 

2. Záruční lhůta činí u nových vě cí 1 rok od dodávky nebo instalace Zhotovitelem. U použitých vě cí, resp. materiálů probíhá dodávka při vyloučení záruky. 

3. Nároky ze záruky přísluší Objednateli pouze dle následujících ustanovení: 

a) Zhotovitel poskytuje záruku, že nejsou dány žádné materiálové vady a vady zpracování, které by vedly k tomu, že software neprovádí své programové příkazy, pokud byl řádně nainstalován a je používán na Zhotovitelem označeném hardware. Zhotovitel dále poskytuje záruku, že standardní software v podstatě odpovídá specifikacím. Nepodstatná odchylka od specifikace neoprav?uje Objednatele k nárokům z vad, pokud z ní nevyplývají žádné nevýhody pro používání a není ohrožen účel smlouvy. Zhotovitel neručí za to, že software bude pracovat v kombinaci s hardware a software, které byly vybrány Objednatelem nebo budou odpovídat požadavkům, které specifikoval Objednatel. 

b) Spočívá-li nárok Objednatele v újmě na životě, tě lesném poškození nebo poškození zdraví, porušení základních povinností, ručení za výrobek nebo je příčinou škody úmysl nebo hrubá nedbalost včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti zástupců Zhotovitele nebo jeho pomocníků při plně ní, pak platí zákonná ustanovení. 

c) Zhotovitel je oprávně n všechny takové části nebo plně ní, které v promlčecí lhůtě vykazují vě cnou vadu, dle vlastní volby bezúplatně opravit, nově dodat nebo nově poskytnout, pokud jejich příčina byla dána již v okamžiku přechodu rizik. Nejprve musí být vždy Zhotoviteli poskytnuta příležitost k dodatečnému splně ní bě hem přimě řené lhůty. Pokud je odstraně ní vad přes dvojí pokus o dodatečnou opravu s konečnou platností neúspě šné, pak může Objednatel – bez vlivu na případné nároky na náhradu škod dle písmene a) – od smlouvy odstoupit nebo snížit úhradu. 

Jsou-li ze strany Objednatele nebo třetích osob neodborně provádě ny změ ny nebo opravy, pak pro ně a z nich vyplývající následky neexistují žádné nároky z vad. 

Nároky Objednatele z vad také neexistují na vady, které nastanou po přechodu rizik v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, neodborného používání nebo změ n na software. 

To platí zejména pro z toho nebo z provozních havárií u Objednatele vyplývající ztráty dat. Nároky z vad také neexistují pro vady, které vyplynou z údržby nebo kalibrace Objednatelem nebo třetími stranami neprovádě ných dle předpisů. Zhotovitel dále neručí za hardware, software nebo rozhraní, které byly dodány Objednatelem nebo třetími stranami, za provoz v souladu s předpisy mimo specifikace pro produkt, používání v rozporu s předpisy, zneužívání, nedbalost nebo nehodu ve sféře Objednatele, za ztrátu či poškození při dopravě nebo nepředpisovou přípravu místa instalace ze strany Objednatele.

Ně které nově vyrábě né produkty mohou obsahovat repasované díly a zákaznický servis může využívat repasované díly, které, co se týká jejich výkonu, odpovídají novým produktům. 

d) Nároky na náhradu škody, které Objednateli náleží z důvodu škod na jiných vě cech než je předmě t smlouvy, jsou vyloučeny, pokud tím není ohrožen účel smlouvy a mimochodem mohou být nahrazeny pouze do výše 50.000,00 €. 

e) Nároky Objednatele z důvodu výdajů potřebných za účelem dodatečného plně ní, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiálové náklady, jsou vyloučeny. 

f) Pro nároky na náhradu škody jinak platí: 

aa) Nároky Objednatele na náhradu škody a výdajů, ať už z jakéhokoliv právního důvodu, zejména z důvodu porušení povinností ze závazkového vztahu a z nedovoleného jednání, jsou vyloučeny. To neplatí, pokud probíhá Objektivní odpově dnost dle § 6 písm. 3. b). 

Zhotovitel zejména neručí za ušlý zisk, bezprostřední nebo následné škody včetně nákladů na dobu výpadku, ztráty dat, náklady na obnovu nebo náklady krytí, pokud se nejedná o zavině né porušení podstatných smluvních povinností, které ohrožuje účel smlouvy. 

Nárok na náhradu škody z porušení podstatných smluvních povinností je však omezen na typickou smluvní, předvídatelnou škodu, pokud nejsou dány úmysl nebo hrubá nedbalost včetně zástupců Zhotovitele nebo jeho pomocníků při plně ní, nebo pokud se neručí z důvodu újmy na životě, tě lesného poškození nebo poškození zdraví. Změ na důkazního břemene k tíži Objednatele není spojena s výše uvedenými úpravami. 

bb) Pokud Objednateli dle tohoto písmene 3 náleží nároky na náhradu škod, promlčí se uplynutím platné zákonné promlčecí lhůty pro nároky z vě cných vad.

§ 7 Nemožnost, úpravy smlouvy, smluvní pokuty
1. Pokud je dodávka nemožná, je Objednatel oprávně n požadovat náhradu škody, ledaže by Zhotovitel nemožnost nezavinil. Nárok na náhradu škody Objednatel se však omezuje na 10 % hodnoty příslušné části dodávky, resp. plně ní, která z důvodu nemožnosti nemůže být účelně používána. Toto omezení neplatí, pokud dochází k Objektivní odpově dnosti v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti včetně zástupců Zhotovitele a jeho pomocníků při plně ní nebo z důvodu újmy na životě, tě lesného poškození nebo poškození zdraví; změ na důkazního břemene k tíži Objednatele s tímto není spojena. Právo Objednatele na odstoupení od smlouvy zůstává nedotčeno. 

2. Pokud nepředvídatelné události ve smyslu § 4 písm. 1c tě chto podmínek podstatně změ ní ekonomický význam nebo obsah dodávky/plně ní nebo značně působí na chod provozu Zhotovitele, bude smlouva při dodržení zásady dobré víry ovládající závazkové právo přimě řeně upravena. Pokud to není ekonomicky obhajitelné, náleží Zhotoviteli právo od smlouvy odstoupit. Pokud chce Zhotovitel tohoto práva na odstoupení využít, musí to po rozpoznání dosahu události neprodleně oznámit Objednateli, a to i tehdy, když bylo s Objednatelem nejprve sjednáno prodloužení dodací lhůty. 

3. Smluvní pokuty jsou vůči Zhotoviteli účinné pouze tehdy, když byly pro každý jednotlivý případ stanoveny ve zvláštní písemné dohodě . Smluvní pokuty dle tě chto Všeobecných obchodních podmínek jsou, pokud nebylo sjednáno nebo stanoveno jinak, splatné do 10 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování. Výška smluvních pokut dle tě chto Všeobecných obchodních podmínek je přimě řená a uzavřením smlouvy se smluvní strany vzdávají práva na uplatně ní snížení smluvní pokuty u soudu. Zaplacení smluvní pokuty dle tě chto Všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na žádný nárok na náhradu škody, který může vzniknout z důvodu porušení povinností ně kterou smluvní stranou. 

4. Promlčecí lhůta pohledávek Zhotovitele ze smluvního vztahu s Objednatelem činí 5 let, a sice v souladu s § 630 odst. 1 občanského zákoníku.

§ 8 Zajišťovací právo, výhrada vlastnictví
1. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení pohledávek Zhotovitele z obchodního vztahu s Objednatelem – bez ohledu na právní důvod nebo čas vzniku – majetkem Zhotovitele. 

To platí i tehdy, pokud byly jednotlivé nebo všechny pohledávky zahrnuty do bě žného vyúčtování a konečný stav pohledávky byl vyčíslený a uznaný. Při přijetí šeku si Zhotovitel vyhrazuje vlastnictví až do jeho proplacení. 

Objednatel je oprávně n zakoupené zboží pod výhradou vlastnictví (takzvané zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení) dále prodávat nebo spotřebovávat (spojovat, smě šovat, zpracovávat), leda že by nárok na další disponování zbožím již předem účinně postoupil třetí straně . Oprávně ní k dalšímu prodeji odpadá i tehdy, když Objednatel se svými odbě rateli sjednal zákaz postoupení. Objednatel nesmí zboží zastavovat ani jej používat pro zajišťovací převody. 

2. Případné zpracování zboží pod výhradou vlastnictví ze strany Objednatele v novou vě c probíhá z pově ření Zhotovitele, aniž by tomuto vznikaly závazky. Nová vě c se považuje za vyrobenou z pově ření Zhotovitele. Pokud se zboží s výhradou vlastnictví stane spojením s jinými movitými vě cmi podstatnou součástí jednotné nové vě ci, nebo pokud bude nerozdě litelně smísena s jinými movitými vě cmi, převádí Objednatel již nyní předem vlastnické právo na Zhotovitele v pomě ru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví vůči ostatnímu zpracovávanému zboží, aniž by to vyžadovalo ještě zvláštní prohlášení o postoupení. Přechod této pohledávky je sjednán na okamžik jejího vzniku. Zhotovitel a Objednatel jsou v přechodu vlastnictví zajedno. Objednatel se zavazuje nové mobilní vě ci, k nimž Zhotoviteli náleží vlastnická práva, pro Zhotovitele bezúplatně uchovávat. Je oprávně n je ve svém obchodním provoze prodávat. Objednatel, resp. další prodejce je povinen nabyvatele zboží s výhradou vlastnictví nebo nově vyrobené vě ci na stávající vlastnická práva Zhotovitele upozornit. 

3. Při chování Objednatele v rozporu se smlouvou, zejména při prodlevě s platbou, je Zhotovitel oprávně n k zpě tvzetí předmě tu koupě. Toto jednání nebo zabavení zboží s výhradou vlastnictví není odstoupením od smlouvy, ledaže by toto Zhotovitel výslovně písemně prohlásil. Zhotovitel je po zpě tvzetí předmě tu prodeje oprávně n tuto Zhotoviteldnotit, výnos Zhotoviteldnocení bude započten se závazkem Objednatele – při odečtu přimě řených nákladů na Zhotoviteldnocení. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že jemu náležející záruky budou na vyžádání Objednatele uvolně ny, jakmile realizovatelná hodnota záruky překročí zajišťovanou pohledávku o více než 20 %. Volba uvol?ované záruky náleží Zhotoviteli.

§ 9 Místo soudu
Místem soudu – i pro řízení o smě nkách, šecích a listinách – je, pokud je to dle českého soudního řádu přípustné, sídlo Zhotovitele. Zhotovitel je také oprávně n k žalobě v sídle Objednatele.

§ 10 částečná neplatnost
Pokud jsou tyto obchodní podmínky zcela či částečně neúčinné, zůstává smlouva ve zbytku platná. Pokud by byla ně jaká úprava zcela či částečně neúčinná, pak se budou smluvní partneři neprodleně snažit dosáhnout ekonomického úspě chu zamýšleného neúčinnou úpravou jiným, právně přípustným způsobem.

§ 11 Aplikovatelné právo 
Platí výhradně české právo při vyloučení Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG), i tehdy když má Objednatel své sídlo firmy nebo bydliště v zahraničí. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v tě chto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, se řídí českým občanským zákoníkem.

cz.MicroNova s.r.o.
Šafaríkova 277, Mladá Boleslav III
CZ-293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326210135 (kancelář)
Tel: +420 777 638376 (mobilní)
info@micronova.de
www.micronova.cz

Krajský soud: Městský soud v Praze, C 277226
IČO: 045 88 053
DIČ: CZ04588053

(01.09.2017)

Licencní podmínky pro Software oblasti Testing Solutions skupiny MicroNova Group

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE PODLÉHÁ LICENČNÍM OMEZENÍM. PROČTĚTE SI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY PEČLIVĚ DŘÍVE, NEŽ SI TENTO Software NAINSTALUJETE.

 

Tato licence je právoplatná dohoda týkající se užívání software mezi Vámi, koncovým uživatelem, jak individuálně, tak i jako autorizovaným zástupcem Vaší firmy, která licenci nabývá (dále nazývané "uživatel") a MicroNova AG. Společnost MicroNova AG může jednat přímo nebo prostřednictvím svých ovládaných osob (ks.MicroNova GmbH a cz.MicroNova s.r.o.) (dále pouze jako "MicroNova"). Licenční podmínky platí i pro všechny modifikace, update a nová vydání software, které Vám dá MicroNova k dispozici a pokud v daném časovém okamžiku nebudou existovat žádné změněné licenční podmínky. Do této dohody nespadají žádné specifické vývoje pro zákazníky. Pro vývoje specifické pro zákazníky jsou uzavírány zvláštní dohody.

INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM UŽÍVÁNÍM SOFTWARE UZNÁVÁTE ÚPLNĚ A NEOMEZENĚ TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, JAKOŽ I VYKÁZANÉ LICENČNÍ PODMÍNKY K PŘPADNÝM KOMPONENTŮM TŘETÍCH STRAN. POKUD S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, PAK TENTO Software NEINSTALUJTE NEBO JEJ NEPOUŽÍVEJTE.

§ 1 Užívací práva

 

(1) K software a jeho dokumentaci poskytuje MicroNova uživateli úplatné, nevýhradní, pouze v rámci § 1 odst. 9 přenosné užívací právo (licenci), pokud za něj uživatel zaplatil plnou částku faktury. Pokud uživatel nabývá nové verze, update, upgrade, patech, další vývoj nebo jiné změny software, platí taktéž licenční podmínky pro software. Specifické vývoje pro zákazníky podléhají jiným podmínkám, které jsou stranami sjednávány zvlášť.

(2) MicroNova poskytuje uživateli časově neomezené užívací právo (trvalou licenci), pokud nebylo v nabídce výslovně sjednáno jinak (např. časové omezení.)

(3) V závislosti na nabytém software dává MicroNova k dispozici následující druhy licencí:

 • „Dongle licence“: ta umožňuje uživateli používání jedné kopie software na jednotlivém počítači, aniž by přitom byl vázán na určitý počítač. Užívání software na tomto počítači se autorizuje přes Dongle, který se zasune přes USB-port tohoto počítače. „Dongle“ je kus hardware, který je spojený s počítačem a slouží jako ochrana proti kopírování nebo digitální počítačová správa autentifikace instalovaného software.
 • „Licence vázaná na počítač“: ta umožňuje uživateli používání jedné kopie software a je vázána na jeden určitý počítač. Uživatel smí každou kopii software instalovat a používat na jediném, určitém počítači.
 • „Licence Floating-Network“: ta umožňuje uživateli používání jedné nebo více kopií software na více počítačích. Současné užívání je omezeno pouze počtem nabytých licencí na licenčním servru. Licence Floating-Network autorizuje za pomoci licenčního servru a licenčních souborů užívání software
  Pokud není s MicroNova sjednáno jinak, smí být licence Floating-Network užívána pouze v zemi (u větších zemí v časové zóně příslušné země), v níž byla zakoupena. Užívání centrálně instalované licence mimo zemi instalace je vyloučeno.
 • „Evaluační licence“: ta umožňuje uživateli instalaci a používání pouze určitého počtu kopií software k účelům evaluace a testování. Je poskytována pouze na sjednanou dobu trvání a podléhá následujícím podmínkám:

- Nesmí být předávána dál třetím stranám, ani jiným podnikům ve skupině a nesmí být používána k pracem na zakázku nebo jiným způsobem ve prospěch třetích stran.

- Uživatel předá výsledky testů dosažené evaluační licencí třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem ze strany MicroNova.

- V případě bezplatné evaluační licence jsou práva při vadách (záruka) dle § 2 vyloučeny a ručení MicroNova se omezuje na úmysl a hrubou nedbalost.

- Po uplynutí sjednané doby trvání evaluační licence musí uživatel software odinstalovat a toto společnosti MicroNova písemně potvrdit.

(4) Výše licenčního poplatku se řídí mimo jiné dobou trvání licence a sjednaným druhem licence.

(5) Dodávka zdrojového kódu nepatří k rozsahu dodávky.

(6) Uživatel nesmí provádět žádné změny a překlady nebo další rozmnožování software (nad rámec §1 odst. 3), a to ani částečně nebo přechodně, ať už jakéhokoliv druhu a jakýmikoliv prostředky. Nepřípustné rozmnožování přestavuje i tisk programového kódu. Změny, k nimž nemůže být MicroNova v dobré víře odmítnut souhlas (§ 39 odst. 2 UrhG – zákona o autorském právu), jsou přípustné. Předpis § 69e UrhG – zákona o autorském právu zůstává nedotčen.

 

(7) Za užívání přenechaného software na dalším pracovišti a/ nebo počítačovém systému musí být uhrazen přídavný licenční poplatek. Užívání software na tzv. víceterminálovém systému, resp. v síti, je přípustné pouze na základě zvláštní dohody a pouze proti úhradě odpovídajícího licenčního poplatku. Totéž platí pro užívání software cestou virtualizace na počítačích se vzdáleným přístupem.p>

(8) MicroNova je, pokud není uvedeno jinak, vlastníkem veškerých průmyslových ochranných a autorských práv k software, jakož i k tomu příslušející uživatelské dokumentace. Upozornění na autorská práva nebo na průmyslová ochranná práva, která se nachází na nebo v software, nesmí být měněna, odstraňována ani jinak manipulována. Přitom musí být respektován § 3.

(9) Co se týká software, jakož i softwarových komponentů třetích stran, které patří k rozsahu dodávky a služeb MicroNova (cizí software), platí licenční podmínky třetích stran připojené k tomuto cizímu software. Podmínky k příslušnému cizímu software jsou dodávány se software.

(10) Uživatel nesmí software pronajímat ani zapůjčovat nebo darovat. Přenesení licence k software ve smyslu trvalého přenechání třetím stranám je možné pouze po předchozí informaci MicroNova a přípustné pouze tehdy, když třetí strana písemně prohlásí souhlas s podmínkami této licenční smlouvy a uživatel si neponechá žádné kopie software (včetně případných předverzí).

(11) Uživatel nesmí software vyvíjet ve smyslu úprav zpětně na přechozí verze (Reverse Engineering), dekompilovat ani disassemblovat. Ve zbytku zůstávají §§ 69d, 69e UrhG autorského zákona nedotčeny.

§ 2 Záruka

(1) MicroNova zaručuje – dle předpisů §§ 434 ff BGB – německého občanského zákoníku, že software souhlasí se specifikacemi k tomu uvedenými v příslušné programové dokumentaci, jakož i to, že byl vytvořen s žádoucí péčí a odbornou znalostí. Přesto není dle současného stavu techniky možné plné vyloučení softwarových chyb.

(2) MicroNova chyby software, které řádné užívání negativně ovlivňují jinak než pouze nepodstatně, odstraní. Odstranění vad proběhne dle volby MicroNova, dle významu chyby, dodáním vylepšené verze software nebo pokyny k odstranění nebo k obejití vlivů chyby (tzv. workaround). Uživatel je povinen novou verzi software, která mu je ze strany MicroNova v rámci opravy chyb dodána, převzít, ledaže by to pro něj představovalo neúnosné problémy s úpravami a přechodem.

(3) Uživatel má právo při nepovedené opravě chyb požadovat snížení licenčního poplatku a od smlouvy odstoupit. Při odstoupení zašle uživatel zpět společnosti MicroNova příslušný datový nosič se software, jakož i příslušnou dokumentaci a taktéž zničí veškeré kopie.

(4) Záruční lhůta činí 12 měsíců od přenechání software.

(5) Prosazení nároků ze záruky závisí na tom, aby byly rozpoznatelné vady reklamovány do dvou týdnů od svého prvního rozpoznání písemně nebo textovou formou.

 • § 3 Property Rights of Third Parties

  (1) In the event that a third party asserts any claims against the User for infringement of intellectual property rights caused by the Software supplied by MicroNova and if the use of the Software is thereby impaired or prohibited, MicroNova shall be liable as follows:
  MicroNova shall, at its discretion and expense, either modify or replace the contractual Software with the effect that it does not infringe the intellectual property right, but substantially conforms to the agreed functional and performance features in a manner acceptable to the User; or exempt the User from license fees for the use of the Software against the property right holder or authorized third parties. Should MicroNova fail to do so on reasonable terms, MicroNova shall notify the User and prohibit the use of the Software with immediate effect. The User is obligated, at MicroNova's option, to either erase the Software, including the documentation and all copies, or return the products to MicroNova. The User shall notify MicroNova in writing and confirm the destruction, erasure and / or elimination, if so decided.

  (2) For MicroNova to assume any liability according to § 3 Section 1 hereinabove it is of essence that the User immediately notifies MicroNova of any claims asserted by a third party, that the User does not acknowledge the alleged infringement of property rights and leaves any dispute, including possible out-of-court settlements, either to MicroNova or only handles such disputes in agreement with MicroNova. The necessary court and attorney's fees incurred by the User on account of the legal defence are to be borne by MicroNova. Should the User discontinue the use of the Software for reasons of mitigation or other good causes, the User is obligated to inform the third party that the discontinuation of use does not entail an acknowledgment of the alleged infringement of property rights.

  (3) Insofar as it is the User, who is responsible for the infringement of property rights, any claims against MicroNova are excluded.

  (4) Further claims of the User due to an infringement of property rights of third parties are excluded; this shall not apply in the case of intent or gross negligence and injury to life, body or health.

  § 4 Liability

  (1) MicroNova is liable for damages caused by the absence of properties that had been assured by MicroNova, as well as for damages caused by MicroNova intentionally or through gross negligence.

  (2) MicroNova's liability for minor negligence is restricted to claims based on the violation of substantial contractual obligations, the fulfilment of which allows the proper execution of the Agreement in the first place and on whose compliance the User may regularly rely upon. In case of minor negligence, the liability is limited to the amount of the foreseeable damage that could typically be expected to arise, an amount equal to a maximum of EUR 500,000 per claim for damage, however, and not exceeding a ceiling of EUR 1,000,000. The liability for damages resulting from injury to life, body or health and the regulations pursuant to the German Product Liability Act remain unaffected.

  (3) MicroNova shall not be liable for the recovery of data unless MicroNova has caused their destruction by gross negligence or intent, and the User has ensured that such data may be reconstructed from data held in machine-readable form at reasonable cost and effort.

  (4) The User is aware that under the obligation to mitigate damages a regular backup of the data is required and agrees to take all reasonable additional security measures in the event of a suspected Software error. In the case of loss of data, MicroNova shall only be liable for the recovery effort that would have been incurred anyway as a result of a regular and effective backup.

  § 5 Software Maintenance

  The maintenance of the Software is governed exclusively by the provisions of a separate Software Maintenance Agreement.

  § 6 Final Provisions

  (1) The assignment of non-monetary claims requires the prior written consent of the other party hereto, such consent not to be unreasonably withheld.

  (2) A right of retention can only be exercised in so far as the counterclaims are based on the same contractual relationship.

  (3) The remuneration calculated by MicroNova is subject to payment of the statutory Value Added Tax and other taxes or banking fees. If the User in international payment transactions is obligated to withhold or deduct part of the payment due to MicroNova, the User agrees to increase the amount payable to MicroNova to the extent permitted by law to ensure that MicroNova receives the remuneration which lacking the withheld amount or deduction would have become payable on the part of the User.

  (4) Side agreements to this Agreement do not exist. Any changes and amendments to this Agreement require written form. This also applies to the repeal of this written form clause.

  (5) Should any provision of this Agreement be or become ineffective, the validity of the remaining provisions of the Agreement shall not be affected. Such provision should rather be replaced by a provision that is legally permissible and comes closest to the purpose and intent of the original provision.

  (6) The place of fulfilment for all services to be rendered by MicroNova under this Agreement shall be the registered office of MicroNova, unless the fulfilment by the very nature of the matter has to take place at another location. Exclusive place of jurisdiction is Ingolstadt.

  (7) The laws of the Federal Republic of Germany shall apply exclusively with the exception of the UN Purchase Law.

Mehr

News: Just released: Customer magazine InNOVAtion 1/2023 more

Press Release: "MicroNova Battery Model" accelerates development of battery controllers more

Career: Project Manager (m/f/d) more

MicroNova - Contact

MicroNova AG
Unterfeldring 6
85256 Vierkirchen

    +49 8139 9300-0
    info@who-needs-spam.micronova.de

» How to find us